Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 98
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Identification of Two Disease-causing Genes TJP2 and GJB2 in a Chinese Family with Unconditional Autosomal Dominant Nonsyndromic Hereditary Hearing Impairment

Wang Hong-Yang, Zhao Ya-Li, Liu Qiong, Yuan Hu, Gao Yun, Lan Lan, Yu Lan, Wang Da-Yong, Guan Jing, Wang Qiu-Ju

Year : 2015| Volume: 128| Issue : 24 | Page no: 3345-3351

   This article has been cited by
 
1 ELMOD3, a novel causative gene, associated with human autosomal dominant nonsyndromic and progressive hearing loss
Wu Li,Jie Sun,Jie Ling,Jiada Li,Chufeng He,Yalan Liu,Hongsheng Chen,Meichao Men,Zhijie Niu,Yuyuan Deng,Meng Li,Taoxi Li,Jie Wen,Shushan Sang,Haibo Li,Zhengqing Wan,Elodie M. Richard,Prem Chapagain,Denise Yan,Xue Zhong Liu,Lingyun Mei,Yong Feng
Human Genetics. 2018; 137(4): 329
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Further evidence for “gain-of-function” mechanism of DFNA5 related hearing loss
Hongyang Wang,Jing Guan,Liping Guan,Ju Yang,Kaiwen Wu,Qiongfen Lin,Wenping Xiong,Lan Lan,Cui Zhao,Linyi Xie,Lan Yu,Lan Dan Bing,Lidong Zhao,Dayong Wang,Qiuju Wang
Scientific Reports. 2018; 8(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A novel dominant GJB2 (DFNA3) mutation in a Chinese family
Hongyang Wang,Kaiwen Wu,Lan Yu,Linyi Xie,Wenping Xiong,Dayong Wang,Jing Guan,Qiuju Wang
Scientific Reports. 2017; 7: 34425
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Clinical Auditory Phenotypes Associated with GATA3 Gene Mutations in Familial Hypoparathyroidism-deafness-renal Dysplasia Syndrome
Li Wang,Qiong-Fen Lin,Hong-Yang Wang,Jing Guan,Lan Lan,Lin-Yi Xie,Lan Yu,Ju Yang,Cui Zhao,Jin-Long Liang,Han-Lin Zhou,Huan-Ming Yang,Wen-Ping Xiong,Qiu-Jing Zhang,Da-Yong Wang,Qiu-Ju Wang
Chinese Medical Journal. 2017; 130(6): 703
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 ZO-2, a tight junction protein involved in gene expression, proliferation, apoptosis, and cell size regulation
Lorenza González-Mariscal,Jael Miranda,Arturo Raya-Sandino,Alaide Domínguez-Calderón,Francisco Cuellar-Perez
Annals of the New York Academy of Sciences. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Hearing impairment caused by mutations in two different genes responsible for nonsyndromic and syndromic hearing loss within a single family
Katarzyna Niepokój,Agnieszka M. Rygiel,Piotr Jurczak,Aleksandra A Kujko,Dominika Sniegórska,Justyna Sawicka,Alicja Grabarczyk,Jerzy Bal,Katarzyna Wertheim-Tysarowska
Journal of Applied Genetics. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号