Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 169
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

CLINICAL PRACTICE

Acute Intermittent Porphyria: A Diagnostic Challenge for Endocrinologist

Yuan Tao, Li Yu-Hui, Wang Xi, Gong Feng-Ying, Wu Xue-Yan, Fu Yong, Zhao Wei-Gang

Year : 2015| Volume: 128| Issue : 14 | Page no: 1980-1981

   This article has been cited by
 
1 A novel 55-basepair deletion of hydroxymethylbilane synthase gene found in a Chinese patient with acute intermittent porphyria and her family
Yi Ren,Lin-Xin Xu,Yun-Feng Liu,Chen-Yu Xiang,Fei Gao,Yan Wang,Tao Bai,Jian-Hong Yin,Yang-Lu Zhao,Jing Yang
Medicine. 2018; 97(37): e12295
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Clinical and Laboratory Features of Acute Porphyria: A Study of 36 Subjects in a Chinese Tertiary Referral Center
Jing Yang,Qianlong Chen,Hang Yang,Baolai Hua,Tienan Zhu,Yongqiang Zhao,Huadong Zhu,Xuezhong Yu,Li Zhang,Zhou Zhou
BioMed Research International. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号