Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 867
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Dopamine Agonists Exert Nurr1-inducing Effect in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Parkinson's Disease

Zhang Li-Min, Sun Cong-Cong, Mo Ming-Shu, Cen Luan, Wei Lei, Luo Fei-Fei, Li Yi, Li Guo-Fei, Zhang Si-Yun, Yi Li, Huang Wei, Liu Zhuo-Lin, Le Wei-Dong, Xu Ping-Yi

Year : 2015| Volume: 128| Issue : 13 | Page no: 1755-1760

   This article has been cited by
 
1 Efficacy of antidepressive medication for depression in Parkinson disease
Chuanjun Zhuo,Rong Xue,Lanlan Luo,Feng Ji,Hongjun Tian,Hongru Qu,Xiaodong Lin,Ronghuan Jiang,Ran Tao
Medicine. 2017; 96(22): e6698
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 The biomarkers of immune dysregulation and inflammation response in Parkinson disease
Li Chen,Mingshu Mo,Guangning Li,Luan Cen,Lei Wei,Yousheng Xiao,Xiang Chen,Shaomin Li,Xinling Yang,Shaogang Qu,Pingyi Xu
Translational Neurodegeneration. 2016; 5(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Nurr1-Based Therapies for Parkinsonęs Disease
Jie Dong,Song Li,Jing-Lin Mo,Huai-Bin Cai,Wei-Dong Le
CNS Neuroscience & Therapeutics. 2016; : n/a
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号